Únor 2007

Kontakty

11. února 2007 v 20:37 | mravenci |  ..Kontakt..

Kontakt


Email :

Tel.číslo :
 • 776 650 669 - trenérka (Martina Bartushková)
 • 606 685 949 - asistentka trenérky (Monika Farmačková)
ME Bratislava 2003

11. února 2007 v 12:01 | mravenci |  ..Fotky..
Pro Mravence : Kdo by chtěl ještě nějaké fotečky tak ať mi napiše !!! Míša Farmačková

Polsko-Opole 2006

7. února 2007 v 15:16 | mravenci |  ..Fotky..

FOTKY Z OPOLEInformace o průběhu soutěže

7. února 2007 v 14:43 | mravenci |  ..Pravidla soutěže..

Základní pravidla

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu.

Druh soutěže

Celostátní postupová a kvalifikační soutěž skupin a sóloformací mažoretek a cheerleaderek Mistrovství je kvalifikační a nominační soutěží pro mezinárodní soutěže IMA:

 • Mistrovství Evropy IMA
 • International Majorettes Festival
Soutěž bude řízena podle těchto propozic a pravidel IMA.
Místní pořadatelé vydají k realizačnímu zabezpečení jednotlivých kol doplňující místní propozice.

Struktura soutěže

 • Kvalifikace
 • Semifinále
 • Finále

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek pro skupiny a sóloformace 17. února 2007
Přihlášky se odesílají k registraci na adresu:
Jiří Necid, tř. 1. máje 1622, 753 01 Hranice,
kde je také možno si přihlášky vyžádat:
telefon: 581 602 976
mobil: 604 945 891
e-mail: jiri.necid2@cmail.cz


Soutěžící a soutěžní disciplíny

 • Podle pravidel IMA
 • Disciplína pochodové defilé může být v kvalifikaci podle organizačně technických podmínek v daném místě zrušena
 • Soutěž sóloformací může být v jednotlivých kolech oddělena od soutěže skupin

Věkové kategorie a ročníky:

Kadetky:
základní 8 - 11 let

Juniorky
základní 12- 14 let

Seniorky
základní 15 let a více


Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže
U sóloformací (sólo, duo-trio a mini) musí věk u všech soutěžících odpovídat kategoriím.
U skupin je povoleno až 30 % mladších nebo starších - viz možnosti. Limit může soutěžící přesáhnout do starších jen o jeden rok, do mladších v rozsahu nižší věkové kategorie.
Účastník musí mít připraveny doklady k ověření věku (jmenný seznam s datem narození, karta pojištěnce, u starších OP).
Překročení věkového limitu je penalizováno.

Roční registrační poplatek

Při podání přihlášky v termínu uzávěrky 100,- Kč za každou skupinu nebo sóloformaci BAT a každou POM

Při podání přihlášky po terrmínu uzávěrky 200,- Kč za každou skupinu a sóloformaci BAT a každou POM

Platí se při podání přihlášky bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, a to pouze na účet sdružení - nelze na jméno fyzické osoby.
Pro identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol, k tomu případně název plátce
Majitel účtu: Občanské sdružení Mažoretky.
Banka: Česká spořitelna, a.s. pobočka Hranice, Masarykovo nám. 15, Hranice
Číslo účtu: 000000-1880679369 kód banky 0800
Náklady, spojené s platbou, jdou k tíži plátce, účastníka.
Bez zaplacení poplatku v plné výši nebo při neidentifikovatelné platbě není registrace potvrzena.
Registrační poplatek se nevrací.
Účastník si může vyžádat fakturu.

Účastnický poplatekk za osobu

Platí se místnímu pořadateli daného soutěžního kola.ve výši 100,- Kč/osoba
Platí se za každou soutěžící a náhradnici.
Soutěžící platí tolikrát, v kolika náčiních a disciplínách (sólo, duo-trio, mini) startuje.
Za přihlášené a registrované vedoucí a asistenty se platí v každém kole jen jednou.
Pořadatelé mohou požadovat zálohovou platbu 50 % před zahájením příslušného kola. Čísla účtů, termíny splatnosti a storno podmínky uvedou v místních propozicích.
Účastnický poplatek je nezávislý na realizovaných soutěžních disciplínách a pobytovém servisu, a nevrací se.

Podmínky startu v mistrovství

podání a přijetí přihlášky, zaplacení ročního registračního poplatku

zaplacení účastnického poplatku v každém kole

Všichni soutěžící musí startovat v základních kvalifikačních kolech.

Účastníci soutěže

Soutěžící ve skupině nebo v sóloformaci, max.2 náhradnice na skupinu, 1 vedoucí a 1 asistent/ka na skupinu, 1 vedoucí sóloformace bez mateřské skupiny
Každá skupina či sóloformace (nebo skupiny a sóloformace od jednoho pořadatele) musí být doprovázena dospělou osobou starší 18 let. Tato osoba je odpovědná za chování svých účastníků při soutěži i mimo ni.
Rozhodčí, členové týmu zpracování výsledků, hlasatelé, členové organizačních a pořadatelských štábů, členové čestného předsednictva a porot VIP
Účastníkem mistrovství nejsou rodiče (pokud nejsou zároveň jako vedoucí či asistenti) a turistický doprovod soutěžících.

Počet skupin a sóloformací

Jedna právnická či fyzická osoba (ZŠ, ZUŠ, TŠ, DDM, apod.) může přihlásit:
 • libovolný počet skupin
  jestliže však jsou v jedné věkové kategorii 2 a více skupin, musí vždy jít o jiné soutěžící
 • pro sóloformace je základní kvóta 12 - kvóta zrušena, počet přihlášených sóloformací není omezen
  podle počtu přihlášených a kapacity soutěžních míst může vyhlašovatel povolit zvýšení kvóty - oznamuje se na webových stránkách MČR
  kombinace sóloformací je libovolná, není stanoven druh náčiní, věková kategorie ani disciplína (sólo / duo-trio / mini)

Výběr místa k soutěži

Účastník se může přihlásit do kteréhokoliv kvalifikačního místa.
Při překročení kapacity soutěžního místa se bude požadovat změna místa u účastníků, přihlášených jako poslední - rozhodující bude datum.

Základní postupový klíč

Skupiny BAT
z kvalifikace do tří semifinále cca 90 skupin
po vyčerpání kapacity semifinálového místa se rozmístění může přidělovat podle pořadí v kvalifikaci

Skupiny POM
z kvalifikace přímo do finále cca 30 skupin.
Sóloformace
Z kvalifikací přímo do finále cca 180 sóloformací
P ostup je zajištěn na jména (musí jít vždy o stejné soutěžící) nikoliv pro disciplínu
v disciplíně duo-trio nebo mini může být pro finále počet členek snížen nebo zvýšen v povoleném rozsahu
N ení však možné změnit disciplínu (duo na sólo, trio na mini, apod.)
Společná ustanovení
Pro každé soutěžní kolo bude vyhlášen a případně upraven postupový klíč podle skutečného počtu startujících
Při minimálním počtu startujících (1 - 2), může být stanoven bodový limit postupu na rozhraní standardní a vysoké úrovně.
V kvalifikaci při přerušení soutěže nebo z jiných organizačně technických důvodů může vyhlašovatel rozhodnout o přímém postupu skupin nebo sóloformací
Postup se nezajišťuje pro účastníky, kteří startují v soutěžích jiných pořadatelů
Tzv."zelené karty" pro pořádající města a obce mají omezené udělení:
pouze pro postup do semifinále MČR
pouze nad kvótu postupového klíče ostatních soutěžících
pro domácí z finálových měst k účasti ve finále pouze ke startu mimo soutěž
pro postup na ME nelze "zelené karty" použít
Počet postupujících na ME
Počet postupujících na ME bude určen po schválení kvóty kongresem IMA.

Hudba k soutěžním sestavám

Nosiče audiozáznamů předává vedoucí na stanovišti zvukaře před soutěžním vystoupením. Odpovídá za technickou kvalitu záznamu a přesné určení skladby k soutěži.

Akustické zkoušky

Zkušební test nahrávek na připraveném zvukovém zařízení je ukončen 15 minut před zahájením soutěže, a musí být dodržen tzv. zvukový klid.

Rozcvičení, prostorové zkoušky

V soutěžních prostorách jsou možné pouze rozcvičení a prostorové zkoušky.
Není zde povolen opožděný trénink nebo předvádění ucelenuých soutěžních sestav - v takovém případě může pořadatel soutěžící přerušit a vykázat ze soutěžního prostoru.
Nejpozději patnáct minut před zahájením soutěže jsou soutěžní prostory uzavřeny.

Vlivy na průběh soutěže


Zhoršení klimatických podmínek
pořadatel přeruší soutěž a další průběh konzultuje s vedoucími
námitky (rodičů, soutěžících nebo vlastní), proti pokračování soutěže podává pouze vedoucí
o pokračování nebo zrušení disciplíny rozhoduje pořadatel společně s vyhlašovatelem
při pokračování soutěže, může vedoucí odvolat své skupiny nebo sóloformace ze startu, vyřadit ohrožené členky ze sestavy, případně místo nich postavit náhradnice
Zdravotní indispozice soutěžících
Náhlá zdravotní indispozice jednotlivých soutěžících před zsahájením soutěžního vystoupení není důvodem ke změně startovního pořadí
Pořadatel může podle okolností přerušit soutěž na 5 minut
Vedoucí buď ponechá příslušné místo v sestavě neobsazené nebo je obsadí náhradnicí, případně soutěžní vystoupení zruší

Převleky kostýmů

Potřeba převleku mezi soutěžním vystoupením není důvodem ke změně startovního pořadí
Pořadatel může podle okolností přerušit soutěž na 5 minut
Tituly a ceny

Tituly se udělují v každém kole a věkové kategorii
za 1. místo: mistryně
2. místo, vicemistryně
3. místo, 2.vicemistryně

Soutěžní diplomy
za 1. - 3. místo v každé kategorii a disciplíně s určením získaného titulu
za další místa mohou být podle možností pořadatele uděleny diplomy s určením dosažené úrovně

Účastnické listy místního pořadatele.
Poháry a medaile ve finále podle možností místního pořadatele.
Pořadatelé mohou ustavit speciální poroty VIP, které udělují zvláštní ceny.

Porota

Podle pravidel IMA, minimální počet hlavních porotců v daném kole jsou 3 hlavní a 1 technický.
Porota může mít mezinárodní složení z porotců členských zemí IMA.
Rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích, u dvoudenních zpravidla v rozsahu jedné plné penze (večeře, snídaně, oběd).
Stravování je standardního typu, zpravidla ve školních jídelnách.
Pořadatel může stanovit příspěvek na stravu.
.

Počet strávníků

Pořadatelé zajišťují stravování pro počet osob, uvedený v přihlášce. Tento počet je závazný a platný, dokud ho účastník nezmění.

Poslední lhůta změny je úterý v týdnu před konáním kola.
Účastník nese důsledky, vzniklé nesplněním povinnosti oznámit aktuální počet.
Ubytování
U jednodenních soutěží se nezajišťuje.
Pro účastníky ze vzdálených míst je možno zajistit jen podle možností místního pořadatele a po dohodě s ním.
U dvoudenních je zpravidla sportovního, společného typu (vlastní karimatky a spacáky) nebo standardního hostelového typu (domovy mládeže, ap.).
Rozsah a podmínky stanoví pořadatelé v místních propozicích.
Pořadatel může stanovit příspěvek na ubytování.

Zdravotnické zabezpečení

Zdravotnice ČK během soutěže. Vedoucí (přihlašovatel) odpovídají za pojištění členek skupin, sóloformací a doprovodu pro cestu i pobyt.
Videozáznamy a fotografování
Vyhlašovatel a pořadatelé mohou pořizovat pro dokumentární, propagační a studijní účely obrazové záznamy soutěžních sestav.
Žádný kameraman nebo fotograf nesmí vstupovat na stanoviště poroty a před toto stanoviště, do soutěžní trasy defilé nebo na soutěžní pódium a do ochranného pásma pódiové sestavy.
Pro zpravodajské vysílání celostátních nebo regionálních televizních studií je možno zaznamenat jen části soutěžních sestav nebo doprovodného programu.
Podmínky televizního přenosu nebo záznamu uceleného soutěžního bloku projednává vyhlašovatel tak, aby mažoretkový sport byl prezentován v souladu s pravidly IMA.
Pořizování videozáznamů celých sestav a celého soutěžního nebo doprovodného programu pro komerční, dokumentární a jiné účely je možné jen na základě smlouvy a po zaplacení ceny, stanovené pořadatelem.
Pro tzv. divácký záznam může pořadatel stanovit zvýšené vstupné. Je možný jen z prostoru pro diváky.
Ochrana cenností
Pořadatel v době konání jednotlivých kol mistrovství neodpovídá za ztrátu věcí v majetku účastníků, jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily a další, za škody na nich.
Zpracování údajů o účastnících MČR
Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi MČR byly zpracovány a užity osobní údaje vedoucích a skupin, které jsou obsaženy v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby, pro tiskové informace a na www stránkách.

Naše úspěchy

4. února 2007 v 14:36 ..Něco o nás..

Naše úspěchy na soutěžích :

4.místo ČR 2002 - Písek
2.místo ME 2002 - Opole
2.místo ČR 2003 - Havířov
3.místo ME 2003 - Bratislava
2.místo ČR 2004 - Přeštice
1.místo ME 2004 - Opole
2.místo ČR 2005 - Písek
2.místo ME 2005 - Opole
4.místo ČR 2006 - Přeštice
4.místo ME 2006 - Opole
4. místo ČR 2007 - Hustopeče
9.místo ČR 2008 - Vyškov
3.místo Děti Fitness 2008 - Otrokovice
7.místo Děti Fitness Final - Praha O2 Arena

Zimní Škola Tance 2006

2. února 2007 v 20:32 | mravenci |  ..Fotky..
ZIMNÍ ŠKOLA TANCE 2006
na tréningu (pochod)
(z leva )Denča, Bára , M9ša , Verča
trenérka
(z leva ) Bára , Saša , Monča , Týna , Romča , Katka

Informace

2. února 2007 v 11:17 | mravenci |  ..Něco o nás..
Tohle je náš první článek o naší skupině na tomhle blogu. Tréninky máme v pondělí a ve středu.Trénuje nás trenérka Martina Bartuschová. Ve skupině nás je 22. Naše akce jsou v létě a v zimě (letní škola tance a zimní škola tance) a celoročně máme taky nějaké to vystoupení. Na jaře je naše první soutěž a proto se přes zimu chystáme a na zimní škole tance skládáme pódiovou sestavu a na tréninkách děláme pochodové defilé. Nejhlavnější je pro nás Mistrovství Evropy v Opole.Naše nejlepší umístění bylo v roce 2004
**Mistryně Evropy**